Het minder gekende leven van Jezus


Toen ik een hoogmoedige dame, die meer dan 1 250 000€ heeft gespendeerd aan haar luxueus leventje zag wedijveren met een arme weduwe, die van haar 20€, waarmee ze elke week moet rondkomen, 8 € afstond aan een Indisch pasgeboren baby, zonder gave en goed, geen huisvesting, geen eten en dus ook geen toekomst, vond ik het welletjes en werd het tijd een blad stilte om te draaien en mijn mond open te doen over waarheid en gerechtigheid vandaag.

 

Dat die ‘way, truth and eternal life’ al vroeger werd verkondigd, blijken zich slechts enkele diepgelovigen in hun oudste roots te herinneren.

 

Hieronder vindt U een persoonlijke getuigenis van een volwassen Vlaamse vrouw, die nood heeft aan spreektijd en dito ruimte.

 

We laten aan u allen het recht om het over u heen te laten gaan als een waterval van druppels waarheid of een boulevarddocument dat niet meer thuishoort in de mainstream van verdraaiingen.

 

Voor ons klinkt het echter écht en (h)erkenbaar en opent het een drieluik van bezinning: Wie was Hij, wat deed Hij en waarom…

 

Namaste, zeggen ze graag in India. Wij groeten jullie ook zo in België en Frankrijk.

 

Dank voor Uw aandacht.

 

 Joshu


Beeldhouwwerk van Mathieu Ruitz


Gegroet iedereen,

 

 

 

Mijn naam is mirjam masen, geboren in België in 1969.

 

Toen ik 17 jaar was, ontmoette ik Marc Du Pré die mij gevormd heeft.

 

Marc Du Pré is psycholoog en leraar I Tjing (de universele codex van yang en yin) en opvoeder op verschillende niveaus. Hij is tevens een Woeti Meester in verschillende krijgskunsten, en een polyvalent kunstenaar.

 

Uiteindelijk is hij is ook mijn man geworden.

 

 

 

Ik zou u graag willen spreken over het minder gekende leven van Jezus (Yeshouah) en Zijn terugkeer in dit Aquarius Tijdperk.

 

Jezus werd geboren te Bethlehem enkele jaren voor de Romeinse jaartelling, op 16 maart (10 nisan). Hij is dus niet op 25 december geboren zoals men iedereen al meer dan 2000 jaar doet geloven.  Rome heeft al de heilige feestdagen van de natuurvolkeren (voor hun ogen heidenen) omgezet naar christelijke feesten.

 

Maria was maagd, haar zwangerschap was inderdaad een onbevlekte ontvangenis of een Goddelijke conceptie. Ze was al zwanger als ze Jozef heeft leren kennen. Deze man heeft zich over haar en het lot van haar bijzonder kind ontfermd. En ja, Jezus was afkomstig van Venus en incarneerde op Aarde.

 

Hij heeft de zware taak op zich genomen om de rechtstreekse verbinding te consolideren tussen de mens en zijn oorsprong Woa (God, zoals wij Hem kennen). Zijn ruimtebroeders waren voltallig aanwezig aan de hemel bij Zijn geboorte.

 

De 3 wijzen uit het oosten kwamen inderdaad Zijn terugkeer op aarde vieren door offers te schenken en deze bijzondere Zoon Gods te zegenen.

 

Herodus, die op de hoogte was van deze profetie, liet alle jongens onder de 2 jaar doden. Jezus ontsnapte hieraan door de Goddelijke voorzienigheid.

 

Jezus was geen kind als de anderen. Hij was al heel  vroeg onafhankelijk van zijn moeder en pleegvader. Na Zijn geboorte hebben Maria en Jozef nog  kinderen verwekt, m.a.w. hij had broers en zusters.

 

Op heel jonge leeftijd leerde Hij Maria de Magdala kennen, een iets donkerhuidige vrouw, want haar ouders waren afkomstig uit Afrika. Het klikte meteen tussen hen en zij kwam in de leer bij Hem. Toen ze 12 jaar waren verloofden ze zich met mekaar, om jaren later met elkaar te trouwen. Na hun verloving gingen ze verder in opleiding overal in de wereld, soms apart en soms samen.


 

 

Jezus verbleef onder andere 7 jaar in Tibet in kloosters bij Ladak en Leh, waar Hij de Tekenen des tijds of de  I Tjing en de krijgskunsten leerde. In India leerde hij het Sanskriet en technieken om de dood te overwinnen, zodoende werd Hij een volwaardige Yogi. In Griekenland leerde Hij de oude wijsheid en ontmoette het orakel van Delfi.  Zij gaf Hem de eer het levende orakel te zijn. In Egypte werd hem de leer van het bardothödol  (de tussentijd van de ziel tussen het overlijden en zijn reïncarnatie) onderwezen, alsook hoe men het lichaam van de overledenen moest balsemen.

 

 

De 800 perkament rollen die gevonden zijn in Qunram en aan de dode zee grotten geven een heel ander beeld van Christus Zijn leven en Zijn tijd. Deze perkamentrollen zijn geschreven door de Essenen: een geweldloze gemeenschap waartussen ook Jezus een tijdje geleefd heeft.  Vandaag de dag werden er slechts nog maar enkele rollen vrijgegeven aan het publiek. De rest wordt heel streng bewaakt om de waarheid verborgen te houden.

 

Zo staat er vermeld op één van de passages dat Jezus zich terug trok in de woestijn om te mediteren en tot rust te komen, waar de lagere krachten Hem trachtten te verleiden en te overmeesteren. Dit  lukte hen niet en Jezus daarentegen stapte in een ruimteschip afkomstig van Venus, om de woestijn te verlaten.

 

Waarom verbergt Rome en Jerusalem deze waarheid ?

 

Alles zal binnenkort aan het licht komen en de waarheid zal zegevieren.

 

 

 

Maria de Magdala is o.a. in de leer geweest in de tempel van Isis en in Abydos.

 

Refererend naar het bruiloft van Kanaän, waar water in wijn werd getransformeerd, staat vast dat zowel Jezus als Maria de Magdala deze transformatieleer kenden.

 

 

 

Toen Jezus vooraan in de 30 was, zijn ze samen terug naar Israël afgereisd om de bevolking te onderwijzen in de wetten van harmonie, maar niemand begreep Hem. Daarom heeft Hij alle wijsheid omgezet in parabels en in de Bergrede.  Apostel Johannes was diegene van de mannelijke apostelen, die het meest begreep en Paulus, na een visionaire ontmoeting, was degene die het meest van Jezus hield.

 

Jezus was ook omringd door vrouwelijke apostelen. Voor Hem hadden mannen en vrouwen dezelfde rechten. Het waren de begoede vrouwen, die een tijdje in de leer kwamen bij Hem en mee reisden, die Hem onderhielden.

 

Na een jarenlange intensieve opleiding werd Maria Magdalena zwanger van Hem en baarde ze een dochter Sarah.

 

Maar na 3 jaar onderwijs te geven in Israël liep Hij in de weg van de farizeeërs en het sanhedrin, die Hem wilden elimineren. Ze hebben hiervoor alles in het werk gesteld om dit uit te voeren (lees de brief van Pilatus die hij in die tijd stuurde naar de keizer van Rome).


 

 

Jezus wist wat Hem te wachten stond; de grootste inwijding en opoffering voor de mensheid op aarde.  Hij werd onschuldig gearresteerd, gemarteld in de ergste graad.  Men ontdekte op de lijkwade dat hij 143 zweepslagen onderging, over heel zijn lichaam kneuzingen, breuken en 800 bloedingen had.

 

Alle mannelijke apostelen zijn bang weg gelopen en ondergedoken, enkele vrouwen zijn bij het kruis blijven staan .

 

Hij gaf Zijn leven en bloed om de band tussen God de Schepper en de mens te herstellen, zodoende het lagere te overstijgen door Zijn Goddelijke liefde, waarheid en het eeuwig leven.

 

 

 

Beste mensheid,

 

herken wat die man heeft doorgemaakt, onschuldig en vol liefde Gods om het mensdom terug naar Huis te leiden. Hij heeft dat kanaal verzegeld, zodat de lagere krachten dit niet meer konden verbreken.

 

Jezus heeft alles gegeven tot over de dood heen voor onze dwaasheid, macht, hebzucht en liefdeloosheid.

 

Zijn laatste woord aan het kruis was : Tetelestai : alles is volbracht!!

 

 

Aan het kruis is Hij is in een diepe coma gegaan en heeft 3 uur aan het kruis gehangen. Dan is zijn lichaam van het kruis gehaald en werd Hij verzorgd met oliën en in de tombe van Jozef van Arimathea gelegd.

 

Zijn vrouw Maria Magdalena is constant blijven waken aan het graf. Enkele Romeinse soldaten ook, maar om de een of andere reden vielen zij in slaap, uitgezonderd de oppercommandant niet. ’s Nachts was hij getuige van een heel fel licht dat plots uit de tombe kwam en was als de donder geslagen en werd verblind. Dit licht was de Goddelijke opwekking van Jezus de Christus, waarbij een hogere lichtfrequentie een afdruk heeft achtergelaten op het linnen doek waarin Jezus gebalsemd lag (de lijkwade van Turijn nu, die echt en authentiek is). Zijn gehele lichaam, zowel de voor- als  achterkant, met alle verwondingen tot in het kleinste detail, zijn duidelijk te zien.

 

De steen schoof open en Jezus, in een Lichtlichaam, kwam naar buiten omgeven door 2 engelen. Maria van Magdala was in opperste verrukking , Hij was verrezen,zoals Hij voorzegd had. Jezus was overgegaan naar een volgende inwijding !

 

Na de wederopstanding moest Jezus, Zijn vrouw met hun kind, samen met Marie-Salomé en Marie-Jacobé  vluchten uit Israël. Ze zijn per boot vertrokken en zijn gestrand in Zuid-Frankrijk. Daar hebben ze een tijd de mensen onderwezen en reisden daarna verder naar Zuid-Engeland. Van daaruit trokken ze verder naar het noorden van India, naar Kashmir, naar Rosabal Srinagar, waar ze zich vestigden en kregen ze er nog een dochter en een zoon bij.

 

De kinderen, de vrouwelijke en mannelijke apostelen hebben zich dan verspreid over de verschillende wereldcontinenten om de leer van Christus te verspreiden. Paulus werd zo  een grote grondlegger van de Christelijke leer.  Rome en het Vaticaan echter hebben zich gebaseerd op het Petrus verhaal. Maar deze had spijtig genoeg Jezus niet helemaal begrepen en heeft er iets heel anders van gemaakt, niet wat Jezus bedoelde. Bijvoorbeeld Jezus was nooit voorstander van het celibaat. Hij was voor een harmonieus huwelijksleven tussen man en vrouw.

 

 

 

Hij kreeg 10 Tauwetten door van Zijn Vader voor de mensheid :

 

1.       Iedereen is een god

 

2.       Iedere god heeft zijn taak en zijn weg te gaan zonder te lang te blijven staan.

 

3.       We bestaan en vergaan zoals de hoogste God het wil.

 

4.       Iedere wil moet de hoogste Wil kennen en er in vrijheid naar handelen.

 

5.       Loon is recht om zichzelf te zijn in vrijheid en creativiteit.

 

6.       Goed en kwaad ontstaat bij de breuk van die universele eenheid.

 

7.       Bescheidenheid is de hoogste deugd, dat u enkel met de Taustroom meegaat, op en neer.

 

8.       Liefde is de zuiverste waarde.

 

9.       God wil alleen goedheid.

 

10.     Hem eren, offeren en aanbidden dat pas is Samadhi.

 

 

 

Jezus werd meer dan 100 jaar. Zijn lichaam werd geborgen in een klein mosuleum te Kashmir in Rosabal. Dit gebied staat nu onder moslim beheer , en het mosuleum is niet toegankelijk.

 

Ooit heeft een wetenschapster toegang tot het mosuleum gekregen en onderzoek mogen doen, maar moest bij het verlaten al haar wetenschappelijke bevindingen afgeven.

 

 

 

Door vele profetieën en zieners, zoals o.a. Edgard Cayce, Nostradamus, Blavatsky, A.A. Bailey, Elias en Benjamin Creme en vele anderen is Zijn terugkomst voorspeld.

 

 

 

Een klein geheim : de Zoon van God was als eerste geschapen op aarde voor alle bestaan alhier. Zijn 1ste verschillende incarnaties waren  Zarathustra,  Ea Enki, Osiris, Krishna, Mozes, de 4de boeddha Sakiamuni,  Quetzalcoatl, dan pas Jezus en zoveel heilige levens nog daarna. De Zoon van God is altijd onder ons geweest in vele gedaanten, en heeft altijd het Goddelijke in de mens gestimuleerd en op weg geholpen naar meer harmonie, vrede en liefde. Al deze heilige levens zijn één en dezelfde Goddelijke Ziel persoon geweest. Zo kunnen we concluderen dat geen enkele godsdienst de waarheid in pacht heeft.

 

 

 

Nu zijn we anno 2018, zovele jaren later na de geboorte van Jezus Christus. Nu is Hij ook weer terug onder ons, in vlees en bloed, én met een missie : de mens opnieuw van zijn Goddelijke oorsprong bewust maken en een Plan van harmonie aan reiken. Dit Plan noemt Hij de Morgenster Blauwdruk. Dit plan is uitvoerbaar voor ieder mens op aarde die verder wil evolueren.

 

 


 

 

Een korte beschrijving van deze harmonische Blauwdruk :

 

Bevrijd je van al wat je remt om je goddelijkheid te ontwikkelen. Wees vrij in denken en doen, heb geen remmende bindingen of verslavingen aan lagere stoffelijke krachten. Creativiteit bevrijdt enorm. Deze blauwdruk geeft ook inzicht in de wetten van leven en dood. Wij zijn eeuwig levende lichtwezens, voortdurend in ontwikkeling door ervaringen.  Wij hebben allemaal reeds geleefd op verschillende planeten. Hier op aarde hebben we al alle rassen doorworsteld, dus racisme is kortzichtigheid.  De menselijke cyclus is rond nu, wij zijn klaar om te ascenderen naar een hogere dimensie, samen met onze planeet moeder Aarde en de omringende planeten.

 

Wij komen allen uit één en dezelfde Goddelijke Bron Woa, respecteer deze bron boven alles, en leer opnieuw luisteren naar uw goddelijke Ziel, ze is onze beste gids om ons terug naar Huis te brengen. Maar vooraleer dit mogelijk is moeten wij ons ontdoen van alle karmische bindingen van al onze levens hier op aarde, terug los komen van die aardbol en haar bindingen, door weer in Tau, harmonie en vrede, zelfrespect , liefde te kunnen leven, met al wat bestaat op aarde en daar buiten.

 

We mogen ons ontdoen van onze basale angsten, die ons zoveel in de greep houden, door middel van het juiste inzicht wat de oorzaken van die angsten zijn.

 

 

 

Kom innerlijk tot rust in uw Goddelijke verbondenheid. Wij zijn allen een deel of vibratie van dit grote  kosmische orkest. Speel en zing uw noot en jubel voor de Goddelijke Schepper. Alle engelen doen dit reeds, wij zijn nog te kortzichtig.  Jezus zei “Mijn yoga is licht” wat we letterlijk en figuurlijk mogen opnemen.

 

Wij zijn allen in dienst van onze Schepper ” Woa” en Zijn schepping in deze Universa.

 

 

 

Een toepasselijk gebed voor deze nieuwe tijd :

 

Ik ben de Schepper van het Universum

 

Ik ben de Vader en de Moeder van het heelal

 

Van Mij is alles gekomen, tot Mij keert Alles terug.

 

Denken, hart en lichaam zijn Mijn tempels

 

om het Zelf te verwerkelijken van Mijn Opperste Wezen en Worden!

 

 

 

Wij zullen evolueren tot agressieloze wezens en zullen leven in geweldloosheid en met respect voor alles.

 

Niet-competitieve krijgssporten helpen om je innerlijk dier te temmen en te leren beheersen. Onder de goede leiding van een pedagoog bevrijd je je van overtollige angsten en basale agressies.  Tussen de 12 soorten dojo’s (trainingszalen) heb je keuze genoeg om de bij je horende krijgssport te vinden en één of meerdere disciplines te beoefenen.

 

Jezus, die men nu Maitreya (de vriendelijke gezegende) noemt, zal functioneren als Wereldleraar. Hij zal het Plan ontplooien voor de mensheid. Hijzelf heeft die harmonische blauwdruk, als voorbeeld, al volledig verwerkelijkt.

 

Met de juiste en nodige wijsheid en waarheid die de I Tjing of de codex van yin en yang ons geeft, zullen we in staat zijn alles over de fysische en psychische wereld in te zien en te begrijpen. Stap voor stap zal dit zich ontplooien.

 

Maitreya heeft hiervoor leraars of meesters opgeleid, die de mensheid zullen onderwijzen, niet ten behoeve van een economisch systeem maar ter verwerkelijking van onze eigen persoonlijkheid en evolutieweg. We gaan het Aquarius tijdperk in (voor 2500 jaar)en Maitreya heeft prioriteiten opgesteld, welke de mensen zelf kunnen toepassen : - samen delen, voor ieder een onderdak, water en voeding,  voor ieder onderwijs, fysische en psychische zorg, iedereen heeft recht op rechten en vooral op liefde.

 

De ruimte broeders en zusters van binnenin de aarde (want de aarde is hol en bewoond) en buiten de aarde (alle planeten zijn bewoond) zullen ons daar bij helpen. Zij hebben deze weg ook afgelegd en kunnen ons voorgaan. Zij hebben tevens al genoeg ervaring, die ze met ons willen delen. Zij zijn niet dominant of machtiger. Zij willen ons niet overheersen, enkel helpen in ons evolutieproces.

 

 

 

Alles wat God heeft geschapen en de evolutie hiervan ligt opgeslagen in het Akasha geheugen (zoals een maxi bibliotheek). Deze Akasha zullen we terug kunnen inkijken en zien hoe hier op aarde alles werkelijk ontstaan en verlopen is.

 

De menselijke evolutieleer en historie is niet verlopen zoals we het op school hebben geleerd. De Darwin-evolutie is onjuist.  Wij, de mens, zijn gecreëerd met buitenaards DNA en aards! Alles komt aan het licht, de waarheid komt naar boven.

 

 

 

Ook onze medemensen die in de aarde wonen, zullen terug naar het aardoppervlak komen. (zij zijn binnen in de aarde gaan wonen toen het voor een periode onleefbaar werd op het aardoppervlak door oorlogen en agressie). Zij wilden daar niet aan meedoen, en hebben zo hun oorspronkelijke goedheid niet laten vertroebelen en zijn nu verder geëvolueerd dan de mensen op het aardoppervlak zelf. Zij zullen ook meer ontwikkelde technieken doorgeven voor onze samenleving en gezondheid.

 

Wij zijn niet enkel waterwezens maar ook oorspronkelijke Lichtwezens, die uit een Liefdevolle Lichtbron komen en daar weer naar toe willen.

 

 

Goede reis, we komen elkaar zeker nog tegen, waarom niet op Mars.

 

 

Maitreya voor mij : uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van God zal op Hem rusten : een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor God!!!

 

 

 

Gegroet, namaste

 

mirjam